مأموریت و چشم انداز در صنعت معدن

مأموریت ، ارزش ها و چشم انداز - هلدینگ سرمایه گذاری توکا فولاد چشم انداز، مأموریت و استراتژی ها تدوین سند چشم انداز ۱۴۱۰ گل گهر - فردای اقتصاد مأموریت‌ و چشم‌انداز - شرکت راهبر فرآیند آریا چشم انداز و ماموریت - شرکت سازه های آبی مدیرعامل فولاد زرند ایرانیان: مأموریت و چشم انداز - شرکت ویراصنعت ماموت .